Sorghum Report 2012-2013

Results of these National Cultivar Trials, carried out by the ARC-GCI, are published by the Institute in the interest of producers, advisory services and the breeding industry. These results may thus be freely used, as long as they are used in a scientifically correct manner, incorporating the whole spectrum of localities and observations. The source of the information should also be awarded the necessary recognition when using these results.

Hierdie meerjarige resultate van die Nasionale Kultivarproewe, wat deur die LNR-IGG uitgevoer is en gepubliseer word, geskied in belang van produsente, adviesdienste en die teeltbedryf. Die resultate mag derhalwe vryelik gebruik word, mits dit wetenskaplik korrek vertolk word. Vrye gebruik van die resultate word ook met 'n verdere voorwaarde toegelaat, naamlik dat die nodige erkenning aan die bron van die inligting verleen word.

Download PDF Document

SorghumReport2012_2013.jpg

​Sorghum cultivar trials - Sorghumkultivarproewe 2010/2011

Due to typical seasonal variations in the RSA, results of a cultivar trial at a single locality in any year, or even at a limited number of localities in a single year can be highly misleading and can discriminate unfairly against genotypes, which may in reality be the best for certain areas. ALL THOSE INVOLVED ARE STRONGLY URGED NOT TO BASE THEIR GENOTYPE RECOMMENDATIONS ON A HIGHLY UNRELIABLE METHOD SUCH AS THIS. Producers, especially, are requested to guard against letting themselves be misled in this way and against making incorrect genotype judgments.

Resultate van 'n kultivarproef by 'n enkele lokaliteit in enige jaar, of selfs 'n beperkte aantal lokaliteite in 'n enkele jaar, kan as gevolg van die kenmerkende seisoenale variasie in die RSA hoogs misleidend wees en kan sodoende onregverdiglik teen die beste genotipes vir daardie omgewing diskrimineer. 'n ERNSTIGE BEROEP WORD OP ALLE BETROKKENES GEDOEN OM NIE HUL GENOTIPEADVIES OP SO 'N HOOGS ONBETROUBARE METODE TE BASEER NIE. Produsente word veral versoek om nougeset daar teen te waak dat hulle nie ook foutiewe genotipe uitsprake op dieselfde wyse doen nie, of op hierdie wyse mislei word nie.

Download the bilingual report

Sorgh.jpg


For more information contact  Mary James - Tel: + 27 (0)18 299 6253 - Fax: + 27 (0)18 294 7146


>>>Back to GCI Homepage